ENERGOCLIMA spol s.r.o.
Miesto realizácie projektu: Priemyselná 4, Piešťany, Slovenská republika
Názov projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia vo výrobných halách spol. ENERGOCLIMA spol. s r.o. pre zvyšovanie energetickej efektívnosti“
Tento projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do vašej budúcnosti
Stručný opis projektu: Cieľom projektu bolo rekonštrukciou osvetlenia a jeho modernizáciou zvýšiť energetickú efektívnosť výrobných priestorov spoločnosti ENERGOCLIMA spol. s r. o.

Špecifické ciele:
Realizáciou rekonštrukcie osvetlenia výrobných priestorov spoločnosti ENERGOCLIMA spol. s r.o. znížiť ich energetickú náročnosť

Východiskový stav:
Predmetom spoločnosti ENERGOCLIMA spol. s r.o. je výroba kovových výrobkov a opracovanie kovov, výroba, dodávky, montáž, servis, údržba a generálne opravy technologických zariadení pre jadrové a klasické elektrárne a plynárne. Realizácia vykurovacích, plynových, elektrických a vodovodných rozvodov. Výroba, montáž a údržba tlakových nádob.
Sídlo spoločnosti je v Piešťanoch. ENERGOCLIMA spol. s r.o. má 5 stredísk, a to v mestách - Piešťany, Jaslovské Bohunice, Mochovce, Vojany a Nováky.
Výrobné priestory v Piešťanoch disponovali starými svetelnými systémami, ktoré boli v niektorých prípadoch i nefunkčné.

Celkovo sa jedná o 3 výrobné objekty:
1. Výrobná hala
2. Výrobná hala 2
3. Klampiarska dielňa (kde sa uskutočňuje výroba)

Tieto výrobné priestory boli veľmi znečistené, tak isto i samotné osvetľovacie zariadenia, čo znižovalo odrazovú svetelnosť v priestoroch, a tým bolo znížené osvetlenie. Táto situácia spôsobovala finančnú náročnosť a výraznú neúspornosť celého systému. Zastaraná elektrická sieť bola nevyhovujúca a neudržateľná.
Z pohľadu ďalšieho rozvoja spoločnosti bolo preto dôležité odstrániť tieto nedostatky, pretože zvyšovali spotrebu energií a tým aj celkové náklady.

Stav po realizácii projektu:
Realizáciou projektu vo výrobných priestoroch spoločnosti v rozsahu montáže novej kabeláže, svietidiel a rozvádzačov sa zvýšila energetická efektívnosť výrobných priestorov.
Náklady spoločnosti na energie sa vďaka tejto úspore znížili, čo pozitívne ovplyvňuje výšku dosahovaného zisku a pridanú hodnotu.
Názov a sídlo prijímateľa: ENERGOCLIMA spol. s r.o., Priemyslená 4, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Dátum začatia realizácie projektu: 10.08.2015
Dátum skončenia realizácie projektu: 30.11.2015
Logo operačného programu:
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk | www.opkahr.sk | www.siea.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku: 48 633,68€
Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu Fotodokumentácia